Xuất khẩu của doanh nghiệp FDI giảm mạnh trong nửa đầu tháng 4

Trong 15 ngày đầu tháng 4, các doanh nghiệp FDI đã xuất khẩu 6,62 tỷ USD, giảm mạnh 20,4%, tương ứng giảm 1,69 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3.

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong 15 ngày đầu tháng 4/2019 (từ 1 đến 15/4) nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 12,37 tỷ USD, giảm 14%, tương ứng giảm 2,02 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2019.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 86,89 tỷ USD, tăng 4,8%, tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018.

Cụ thể hơn, về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 4/2019 đạt 6,62 tỷ USD, giảm mạnh 20,4%, tương ứng giảm 1,69 tỷ USD sovới 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2019, tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 47,69 tỷ USD, tăng 3,6%, tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 69,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 4/2019 đạt 5,74 tỷ USD, giảm 5,4%, tương ứng giảm 0,33 tỷ USD so với 15 ngày cuối tháng 3/2019.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 39,2 tỷ USD, tăng 6,3%, tương ứng tăng 2,34 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Mặc dù xuất khẩu của doanh nghiệp FDI giảm mạnh trong nửa đầu tháng 4 tuy nhiên cán cân thương mại hàng hóa của khối này vẫn đạt thặng dư 880 triệu USD.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2019, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 8,5 tỷ USD.

0911 755 899