Thu ngân sách 4 tháng đầu năm tăng gần 14%

Thu ngân sách trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, thu cân ngân sách nhà nước trong tháng 4/2019 ước đạt 133,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa, tháng 4 ước đạt 111,6 nghìn tỷ đồng không kể khoản thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế, thì tăng gần 26 nghìn tỷ đồng so với tháng trước.

Luỹ kế thu nội địa 4 tháng đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 14% so cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 đạt 33,9% dự toán, tăng 16%).

Thu từ dầu thô, tháng 4 ước đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng thu ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 65 USD/thùng (bằng giá dự toán), bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng ước đạt 3,9 triệu tấn, bằng 37,3% kế hoạch, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng đạt ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách tháng 4 ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, giảm 4,9%.

Chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính cũng phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Theo Bộ Tài chính, việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

0911 755 899