SAM Holdings lấy cổ phiếu Phu Tho Tourist, Protrade, Dược Việt Nam làm tài sản đảm bảo, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu từ Chứng khoán Agribank

Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán SAM) công bố Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, SAM Holdings phát hành thành công 1.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, huy động 100 tỷ trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất danh nghĩa 10% với định kỳ trả lãi 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn. Trái phiếu phát hành là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Trái phiếu phát hành thành ngày 25/4/2019 dưới dự tư vấn phát hành của Chứng khoán Agribank, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý phát hành, đăng ký và thanh toán quản lý chuyển nhượng cũng là Chứng khoán Agribank.

Theo kết quả phát hành, trái chủ mua toàn bộ 100 tỷ đồng trái phiếu của SAM Holdings lần này không ai khác cũng là Chứng khoán Agribank.

Tài sản bảo đảm là 7 triệu cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ và du lịch Phú Thọ (Phu Tho Tourist-mã chứng khoán DSP) và 24 triệu cổ phần Tổng công ty sản xuất-xuất nhập khẩu Bình Dương (Protrade-mã chứng khoán PRT) thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức phát hành. Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn là lãi suất, cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách, phát hành thêm, trái phiếu chuyển đổi và chứng khoán chuyển đổi thành cổ phiếu liên quan đến tài sản bảo đảm…

Trước ngày 31/7/2019, tổ chức phát hành cam kết chắc chắn sử dụng 11,8 triệu cổ phiếu Tổng công ty dược Việt Nam (DVN) thuộc sở hữu của tổ chức phát hành để thay thế cho 24 triệu cổ phiếu PRT để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho trái phiếu. Trong trường hợp tổng giá trị tài sản bảo đảm tại ngày hoán đổi (gồm 11,8 triệu cổ phiếu DVN và 7 triệu cổ phiếu DSP) thấp hơn mức giá trị bảo đảm tối thiểu, Tổ chức phát hành cam kết ngay lập tức bổ sung thêm tài sản bảo đảm để đáp ứng mức giá trị bảo đảm tối thiểu, tài sản bảo đảm bổ sung thêm phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trái chủ. Giá trị bảo đảm tối thiểu là 250 tỷ đồng.

0911 755 899