Gilimex (GIL): Quý 2 lãi 60 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã CK: GIL) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2/2020 doanh thu thuần đạt 916 tỷ đồng tăng 68,7% so với cùng kỳ trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 142,5 tỷ đồng tăng 87,5% so với quý 2/2019.

Trong kỳ Gilimex có 20,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 31% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí tài chính giảm 25%, tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao so với cùng kỳ lần lượt tăng 233% và 40% so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt 60,5 tỷ đồng tăng 102% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.681 đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, GIL đạt 1.638 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 50,6% so với cùng kỳ, LNST đạt 103,3 tỷ đồng tăng 65,3% so với nửa đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 4.576 đồng.

Năm 2020, GIL dự kiến đạt doanh thu từ 1.900 đến 2.000 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ 95 đến 105 tỷ đồng; Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2020 GIL đã hoàn thành được 82% mục tiêu về doanh thu và cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu về lợi nhuận.

BCTC quý 2/2020_GIL

0911 755 899