5 tháng đầu năm, Chính phủ trả nợ 161.686 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 5 năm 2021 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng; luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020.

BỘI THU TRÊN 86 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 347 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt 320,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán.

Về nguồn thu, thu nội địa tháng 5/2021 ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2020.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 5 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng và lũy kế thu 5 tháng ước đạt 15,96 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán, nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 5/2021 ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng qua được tính trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 156,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán cả năm và đã hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán cả năm 2021.

Về chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết tổng chi cân đối tháng 5/2021 ước đạt 125,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đầu năm 2021 đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán.

Trung ương đã chi từ dự toán chi dự phòng ngân sách trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19. Trong đó chi bổ sung 1.740 tỷ đồng cho Bộ Y tế kinh phí mua vắc xin và mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết và chi 317 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4% dự toán cả năm; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán cả năm 2021.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, nhìn chung các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN 286 TỶ ĐỒNG

Liên quan đến công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tổng số vốn thoái trong 5 tháng đầu năm 2021 là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong đó đã thoái vốn nhà nước của 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng.

Thoái vốn của tập đoàn, Tổng công ty tại 9 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng và đã thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đã nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 mới chỉ 228 tỷ đồng. Trong khi đó, theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì số dự kiến thu qua công tác cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng.

Như vậy, kế hoạch thu từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nộp vào ngân sách Nhà nước năm 2021 khó thực hiện được.

CHÍNH PHỦ RÚT 604 TRIỆU USD VỐN VAY NƯỚC NGOÀI

Về công tác quản lý nợ Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm 2021 đến nay Chính phủ đã ký kết 1 Hiệp định với WB trị giá 84,4 triệu USD.

Đây là khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới và là nguồn lực bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển, thúc đẩy thực hiện các cam kết khung chính sách về kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Trong tháng 5/2021 Chính phủ cũng rút vốn vay nước ngoài với số vốn 25,4 triệu USD. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến ngày 30/5/2021 Chính phủ đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài khoảng 604 triệu USD (tương đương khoảng 13.943 tỷ đồng); sau đó, đó cấp phát khoảng 406 triệu USD và cho vay lại khoảng 198 triệu USD.

5 tháng đầu năm 2021 tổng trả nợ của Chính phủ vào khoảng 161.686 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 137.475 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài khoảng 24.211 tỷ đồng

Báo cáo về trả nợ của Chính phủ trong tháng 5, Bộ Tài chính cho biết ngân sách Nhà nước đã chi khoảng 30.516 tỷ đồng trả nợ Chính phủ. Trong đó trả nợ trong nước khoảng 26.967 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài khoảng 3.549 tỷ đồng.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2021 tổng trả nợ của Chính phủ vào khoảng 161.686 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 137.475 tỷ đồng và trả nợ nước ngoài khoảng 24.211 tỷ đồng.

0911 755 899